Bases ideològiques

Pedagogia Sistèmica

La Pedagogia Sistèmica és una proposta educativa i d’acompanyament de processos de vida àmpliament reconeguda en l’àmbit del sistema educatiu i del treball social.

Posa l’èmfasi en la millora de la comunicació amb les famílies, en el fiançament del treball en equip i en la intervenció educativa, actualitzada amb els referents més valuosos de la neurobiologia i les neurociències, amb la incorporació de les múltiples intel·ligències, les comprensions de les dinàmiques constructivistes, i de la mirada quàntica. El paper de l’observador que facilita en els infants i joves el desplegament de potencials d’aprenentatge basats en les seves competències i talents.

En definitiva, és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, dels infants i joves, contemplat des de la complexitat de les circumstàncies familiars i socials amb les quals ens toca conviure en aquesta època, farcida de reptes que necessitem encarar per la sostenibilitat de la convivència i pel desenvolupament integral de les persones.

Els principis que aporta la Pedagogia Sistèmica contribueixen a humanitzar l’educació, a unir la ment i el cor, a dignificar les arrels i la identitat de totes les persones. A enfortir i ordenar la complexitat de vincles perquè cadascun estigui al seu lloc i perquè les noves generacions puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Això genera a les escoles climes convivencials positius, on les emocions i els valors que neixen són la confiança, l’acolliment, el reconeixement, el respecte a la diferència, l’agraïment, l’admiració i possibilita que l’escola sigui una plaça comuna, una comunitat, on hi ha espai per a totes les identitats, totes les Intel·ligències, una escola viva i dinàmica, on els mestres i els alumnes són investigadors i creadors de la realitat.

La Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya

La Xarxa és el conjunt de projectes, accions, activitats, etc. de Pedagogia Sistèmica que duem a terme a Catalunya. Actualment integra les Escoles Sistèmiques, els Grups de Treball, les Trobades d’Experiències i els Grups de Recerca. L’Associació és l’estructura que fa viable i sostenible totes aquestes accions, que els hi dóna visibilitat i que genera la possibilitat de pertinença a les persones que hi col·laboren, hi participen o s’hi apropen, sigui com a formadors/res, com alumnes, com a simpatitzants.

Si vols saber-ne més, clica al següent enllaç: Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya

Bases ideològiques

La Pedagogia Sistèmica esdevé de la combinació entre dues dimensions. D’una banda, la tradició pedagògica que al nostre país és de llarg recorregut pel llegat extraordinari que hem heretat. Per l’altra, la dimensió de la perspectiva sistèmica, que s’inicia a la fi de la dècada dels anys vint del segle passat, amb aportacions de científics com Bertalanffy i que continuen a meitat d’aquest mateix segle amb les aportacions de la teràpia familiar sistèmica i que s’actualitza amb les aportacions de Bert Hellinger.

Aquesta mirada sistèmica, permet entendre els col·lectius i els grups humans, així com les institucions, no només com la suma simple de membres que hi pertanyen, sinó també com els sistemes complexos que funcionen segons unes dinàmiques que segueixen certs patrons. Aquest abordatge sistèmic es fa ressò d’algun dels principis bàsics de la teoria general de sistemes, com el fet que en un sistema com a xarxa de relacions on totes les parts estan interconnectades, malgrat que algunes d’aquestes parts no siguin visibles o semblin llunyanes. Per tant, allò que succeeix en una part de la xarxa afecta tota la xarxa en el seu conjunt. Això ens fa pensar tant en la dinàmica de les famílies com en la dels grups classe o els equips professionals, i fins i tot en les relacions entre les escoles i les mateixes famílies, que són dos subsistemes que es posen en contacte a través de la interacció amb els fills i els alumnes.

La Pedagogia Sistèmica es desenvolupa sota el paradigma sistemicofenomenològic que impregna les Constel·lacions familiars i els Ordres de l’amor que Bert Hellinger i els seus col·laboradors han estat desenvolupant durant aquests últims anys en el marc de la psicoteràpia.

Així doncs, es conforma com un abordatge pedagògic que té en compte els aspectes relacionals, emocionals i cognitius, conscients i inconscients, per vehicular una millora dels aprenentatges, tant en el camp del coneixement com en el de la relació amb els altres i amb un mateix. En aquest abordatge es dóna molta importància al context, no en va és un plantejament de tipus fenomenològic, i a la vegada s’afina molt en els aspectes d’ordre tant dels nens i joves com dels adults, buscant contínuament quin és el lloc i la funció que ocupem, de manera que s’enfoca vers un major servei i eficàcia en la tasca que tenim encomanada.

Finalment, la pedagogia sistèmica treballa des de tres àmbits específics, ben definits i suficientment desenvolupats: la relació amb les famílies; el treball en els equips educatius, o en qualsevol equip professional, i la intervenció educativa amb els nens i joves atenent a les seves diferents etapes evolutives i aplicant algunes de les aportacions més recents en l’àmbit de l’educació, tant des de la neurobiologia, com des de les intel·ligències múltiples.